logo

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय
धनगढी, कैलाली
S.N. File name Published Date view Download
1 प्राईभेट फर्म नामसारी यरी पाउँ | 2077-08-12
2 प्रमाण – पत्रको प्रतिलिपी पाउँ बारे । 2077-08-06
3 कबुलियतनामा फारम 2077-08-06
4 प्राइभेट फर्म नविकरण गर्ने दरखास्त फाराम 2077-08-02
5 प्रइभेट तथा साझेदारी फर्म खारेजीको लागि निवेदन 2077-07-03
6 साझेदारी रजिस्टे«शन गर्ने दरखास्त फाराम 2076-12-18
7 संसोधन गराइ पाउँ । 2076-12-18