logo

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय
धनगढी, कैलाली
S.N. File name Published Date view Download
1 २०७७/०७८ काे चैत्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2078-01-09
2 २०७७/७८ वैशाख महिनाको प्रगति विवरण 2078-02-03
3 २०७७/७८ जेठ महिनाको प्रगति विवरण 2078-03-01
4 २०७७/७८ आषाढ महिनाको प्रगति विवरण 2078-04-01
5 २०७८/७९ श्रावण महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2078-05-02
6 २०७८/७९ भाद्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2078-06-05
7 २०७८/७९ असोज महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2078-07-03
8 २०७८/७९ कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2078-08-01
9 २०७८/७९ मंसिर महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2078-09-02
10 २०७८/७९ पौष महिनाको माासिक प्रगति विवरण 2078-10-04
11 २०७८/७९ माघ महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2078-11-04
12 २०७८/७९ फाल्गुन महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2078-12-02
13 २०७८/७९ चैत्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2079-01-05
14 २०७८/७९ बैशाख महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2079-02-03
15 २०७८/७९ जेष्ठ महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2079-03-02
16 २०७८/७९ आषाढ महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2079-04-02
17 २०७९/८० श्रावण महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2079-05-02
18 २०७९/८० भाद्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2079-06-06
19 २०७९/८० असोज महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2079-07-03
20 २०७९/८० कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2079-08-07
21 २०७९/८० मंसिर महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2079-09-04
22 २०७९/८० पौष महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2079-10-04