logo

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय
धनगढी, कैलाली
S.N. File name Published Date view Download
1 आ.व.२०७७/७८ को वार्षिक प्रगति विवरण 2078-04-01
2 आ.व.२०७८/७९ को वार्षिक प्रगति विवरण 2079-04-02