logo

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय
धनगढी, कैलाली
S.N. File name Published Date view Download
1 सेवा प्रवाह सम्बन्धि जरुरी सूचना 2076-12-18
2 सेवा प्रवाह सम्बन्धि जरुरी सूचना 2076-12-18
3 अनुगमन सम्बन्धि विवरण 2076-12-18