logo

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय
धनगढी, कैलाली
S.N. File name Published Date view Download
1 सेवा प्रवाह सम्बन्धि जरुरी सूचना 2076-12-18
2 सेवा प्रवाह सम्बन्धि जरुरी सूचना 2076-12-18
3 अनुगमन सम्बन्धि विवरण 2076-12-18
4 २०७७/७८ आषाढ महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको विवरण 2078-04-01
5 आ.व.२०७७/७८ को वार्षिक बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको एकीकृत विवरण 2078-04-01
6 २०७८/७९ श्रावण महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको विवरण 2078-05-02
7 २०७८/७९ भाद्र महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2078-06-05
8 २०७८/७९ असोज महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2078-07-03
9 २०७८/७९ कार्तिक महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2078-08-01
10 २०७८/७९ मंसिर महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2078-09-02
11 २०७८/७९ पौष महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2078-10-04
12 २०७८/७९ माघ महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2078-11-04
13 २०७८/७९ फाल्गुन महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2078-12-02
14 २०७८/७९ चैत्र महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2079-01-05
15 २०७८/७९ बैशाख महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2079-02-03
16 २०७८/७९ जेष्ठ महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2079-03-02
17 २०७८/७९ आषाढ महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2079-04-02
18 आ.व.२०७८/७९ को बजार अनुगमन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन 2079-04-02
19 २०७९/८० श्रावण महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2079-05-02
20 २०७९/८० भाद्र महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2079-06-06
21 २०७९/८० असोज महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2079-07-03
22 २०७९/८० कार्तिक महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2079-08-07
23 २०७९/८० मंसिर महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2079-09-04
24 २०७९/८० पौष महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएको कारवाहीको विवरण 2079-10-04